ระบบเตือนภัยช้างผ่านระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
An Elephant Warning System Via The Mobile Communication and Computer Networks


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 30 มิถุนายน 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 31 มกราคม. 2560
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผศ.ดร.พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล