โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความรู้บริการคำบรรยายแทนเสียงหรือบริการเสียงบรรยายแทนภาพของต่างประเทศ


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 21 พฤศจิกายน 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 12 มกราคม. 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 มกราคม. 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว