International Journal of Innovation, Management and Technology


ข้อมูลการนำเสนอ
วันที่นำเสนอ 2015-03-11
ระดับ นานาชาติ
สถานที่ International Journal of Innovation, Management and Technology
URL อ้างอิง
ปีการศึกษาที่นำเสนอ 2558
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย / งานสร้างสรรค์ โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความรู้บริการคำบรรยายแทนเสียงหรือบริการเสียงบรรยายแทนภาพของต่างประเทศ
ระดับคุณภาพ 0.4
ไฟล์เอกสาร คลิกเพื่ออ่าน