อาจารย์เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาสากลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน(GINFO) เสร็จสิ้น
โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความรู้บริการคำบรรยายแทนเสียงหรือบริการเสียงบรรยายแทนภาพของต่างประเทศ เสร็จสิ้น
โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เสร็จสิ้น