โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 26 มิถุนายน 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 26 กรกฎาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 18 กรกฎาคม 2559
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว