โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารด้วยภาษาสากลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน(GINFO)


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 23 กรกฎาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 23 มีนาคม 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 3 มีนาคม 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว