ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้กับลักษณะของความเป็นผู้นา ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
The Relationship Between Characteristics According to Learning Outcomes and Leadership Traits of Students in Hotel and Resort Management, Dusit Thani College


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 สิงหาคม 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์วิเทพ วาฑะวุฒิ