อาจารย์วิเทพ วาฑะวุฒิ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะศิลปศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ vithep.vat@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชียวชาญ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปรัชญา - ภาษา
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้กับลักษณะของความเป็นผู้นา ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท เสร็จสิ้น