อาจารย์ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะศิลปศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ thanyaluk.ana@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาเอก
ปร.ด - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชียวชาญ ปรัชญา - ภาษา
การศึกษา - หลักสูตรและการสอน
การศึกษา - การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารเกาหลีของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน เสร็จสิ้น