สุขภาวะทางจิตของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
Psychology well-being towards thai undergraduate students in the hospitality and tourism management


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 22 ธันวาคม 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 29 มีนาคม 2566
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 14 เมษายน 2566
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร
อาจารย์ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร
พรรษกฤช ศุทธิเวทิน
กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์
เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์