วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อภาวะความล้มเหลวทางการเงินโดยใช้ Z-Score Model
Probability analysis of companies listed on the Stock Exchange of Thailand on the condition of financial collapse, these lights using Z-Score Model


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 16 พฤษภาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 14 กรกฎาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 14 กรกฎาคม 2559
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อรวรรณ บุญบูชาไชย