อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ suwimol.mal@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 3 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านโปรแกรม MS Team กับ การเรียนปกติในห้องเรียน เสร็จสิ้น
การพัฒนาแบบฝึกการวิเคราะห์คำศัพท์และการเดาความหมายจากบริบท เพื่อยกระดับในการทำข้อสอบ TOEIC ด้านการอ่าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น
Enhancing TOEIC Listening Skills by Applying Bottom-Up Top-Down Listening Strategies for Students of เสร็จสิ้น