อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ suwimol.mal@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 7 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การศึกษาปัญหาการฟังภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันพัฒนาบุคลกรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านโปรแกรม MS Team กับ การเรียนปกติในห้องเรียน เสร็จสิ้น
การพัฒนาแบบฝึกการวิเคราะห์คำศัพท์และการเดาความหมายจากบริบท เพื่อยกระดับในการทำข้อสอบ TOEIC ด้านการอ่าน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น
หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC ของนักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน เสร็จสิ้น
การเพิ่มศักยภาพการทำข้อสอบ TOEIC ด้านทักษะการอ่าน โดยใช้การสอนกลวิธี การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน เสร็จสิ้น
Quality of Life, Well-Being and Work Efficiency Survey of Personnel at Don Mueang International Airport, Bangkok, Thailand เสร็จสิ้น
Enhancing TOEIC Listening Skills by Applying Bottom-Up Top-Down Listening Strategies for Students of เสร็จสิ้น