การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านโปรแกรม MS Team กับ การเรียนปกติในห้องเรียน
A COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENTS VIA MICROSOFT TEAM PROGRAMS AND IN CLASS LEARNING


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 กุมภาพันธ์ 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุวิมล มะลิวัลย์