รูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันโรค COVID-19 ด้วยการจัดการความรู้สำหรับชุมชนเมืองมีนบุรี


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 11 สิงหาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 50 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์การแพทย์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ผศ.อัญชลี เชี่ยวโสธร ผศ.ดร.จารุวรรณ เกษมทรัพย์