การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการจัดสินใจซื้ออาหารปรุงสดของธุรกิจบริการเดลิเวอรี่ในยุค New Normal : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven
การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการจัดสินใจซื้ออาหารปรุงสดของธุรกิจบริการเดลิเวอรี่ในยุค New Normal : กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อ 7 Eleven


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 มีนาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 มีนาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ชัฏภัสสร สิริพูนสมบัติ