อาจารย์ภาสกร จันทน์พยอม


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา การจัดการการบิน
ตำแหน่งบริหาร ผู้อำนวยการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
อีเมลติดต่อ
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เสร็จสิ้น