สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงานในคลังสินค้าฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
OPERATING ENVIRONMENT THAT AFFECTS THE SAFETY OF WAREHOUSE OF CARGO &MAIL COMMERCIAL DEPARTMENT (FZ)’S EMPLOYEES, THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 3 มกราคม. 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 10 มกราคม. 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 10 มีนาคม 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ภาสกร จันทน์พยอม