อิทธิพลของความรู้และทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมการเดอนทางโดยเครื่องบินของผู้โดยสาร
The influence of environmental knowledge and attitude on air travelers' behavior.


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 สิงหาคม 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 30 มกราคม. 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์สุดารัตน์ โตลานุวัตร