ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคซึมเศร้า


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 27 พฤศจิกายน 2563
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 90 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อ.เทียนทอง หาระบุตร อ.ดร. ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร