การใช้มาตรการภาษีกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 2 พฤษภาคม 2559
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 2 มีนาคม 2560
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 40 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์นฤตย์ หม็องพร้า