อาจารย์นฤตย์ หม็องพร้า


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
สังกัดสาขา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์
อีเมลติดต่อ narit.mon@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การเสริมสร้างพลังชุมชนมุสลิมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิ่นอย่างยั่งยืนในจังหวัดสตูล ช้ากว่ากำหนด
การใช้มาตรการภาษีกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ช้ากว่ากำหนด