การเสริมสร้างพลังชุมชนมุสลิมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิ่นอย่างยั่งยืนในจังหวัดสตูล


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 10 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 เมษายน 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 10 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สาขาวิชาที่ทำวิจัย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์นฤตย์ หม็องพร้า