อาจารย์ศิลปชัย สุวรรณธาดา


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดสาขา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ silpachai.s@chula.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
การเปรียบเทียบการกระบวนการข่าวสารทักษะการเคลื่อนไหวระหว่างนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักศึกษาคณะอื่นของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ช้ากว่ากำหนด