การลดปัญหาของเสียในกระบวนการผลิตแผ่นครอบแผงเกียร์
Reducing Waste problems in The Production of Gear Panel Covers


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 2 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 20 มีนาคม 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 3 กุมภาพันธ์ 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ชานนท์ มูลวรรณ