สำรวจความต้องการแรงจูงใจภายในและภายนอกในการเตรียมความพร้อมการสอบขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รุ่นที่ 3


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 2 กันยายน 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 96 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อัญชลี ประเสริฐ ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ อาจารย์ณหฤทัย นฤมานโภคิน