ผลของรูปแบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ภายใต้วิธีการสอนศิลปศึกษาแบบมีหลักเกณฑ์เป็นพื้นฐานผ่านเว็บไซต์โครงการศิลปะกูเกิล
The Effect of the Integrated Learning Model based on DBAE (Discipline Based Art Education) in History of Art through website of the Google Art Project


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2556
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 มกราคม. 2558
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
รองศาสตราจารย์ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล