การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 มกราคม. 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 มกราคม. 2563
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว