อาจารย์อนุชมา ธูปแก้ว


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ anuchama.too@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 5 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
แอปพลิเคชันบันทึกแคลอรี่เฮลท์ตี้มี เสร็จสิ้น
CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR ON THAI PRODUCTS AT BANTEAY MEANCHEY PROVINCE, KINGDOM OF CAMBODIA เสร็จสิ้น
Identifying the effects of behavior of mobile banking applications on customers: Comparative study between baby boomers, generation X and generation Y เสร็จสิ้น
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น
ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ดด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง เสร็จสิ้น