อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สังกัดสาขา สาขาวิชาการตลาด
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ penjuree.kan@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 23 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
FACTORS AFFECTING PERCEIVED SATISFACTION WITH FACEBOOK IN EDUCATION เสร็จสิ้น
Factors Positively Affecting Intention to Purchase of Online Clothing Shoppers เสร็จสิ้น
Factors Positively Predicting E-Learning Effectiveness by Using Facebook in Higher Education เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟ A ในเขตพระนครศรีอยุธยา เสร็จสิ้น
E- Learning Effectiveness Through The Use of Line Chat Application เสร็จสิ้น
AN EMPIRICAL STUDY OF THE IMPACT OF SELF-REGULATION AND COMPULSIVITY TOWARDS SMARTPHONE ADDICTION เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น
The Effect of Digital Literacy on Learning in Higher Education เสร็จสิ้น
THE FACTORS AFFECTING PURCHASE INTENTION OF FASHION ACCESSORIES THROUGH INSTAGRAM เสร็จสิ้น
Factors Affecting Shopping Online Behaviors of Gen Y ช้ากว่ากำหนด
E-store Attribute Importance Dimensions, Shopping Enjoyment, and Purchase Intention: An Examination of Lazada Website เสร็จสิ้น
The Influence of Online Reviews on Trust in Social Networking Site เสร็จสิ้น
Factors Affecting Intention of Online Fashion Consumption of Gen Z during Covid-19 Pandemic เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านขายยาที่มีต่อบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา กรณีศึกษา: บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้า FN FACTORY OUTLET เสร็จสิ้น
Factors Affecting Frugal Shopping Behavior of Online Fashion Consumption of Gen Z เสร็จสิ้น
The Potential Online Fashion Buyers of Gen Z in Thailand เสร็จสิ้น
THE POSITIVE IMPACT OF INFORMATION QUALITY, WORD-OF-MOUTH INTENTIONS, AND TRUST TOWARDS CUSTOMER SATISFACTION OF MOBILE BANKING SERVICES OF BANK C IN THAILAND เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น
EXPLORING STUDENTS’ E-LEARNING EFFECTIVENESS THROUGH THE USE OF LINE CHAT APPLICATION เสร็จสิ้น
THE FACTORS INFLUENCING REPURCHASE INTENTION: A CASE STUDY OF THE HOTEL CHAIN A IN BANGKOK เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำเวชภัณฑ์ยาที่ผลิตภายในประเทศไทยของสถานพยาบาล ประเภทคลินิกและโรงพยาบาล เสร็จสิ้น
THE FACTORS INFLUENCING REPURCHASE INTENTION: A CASE STUDY OF THE HOTEL CHAIN A IN BANGKOK เสร็จสิ้น