ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Influencing Fast Food’s Purchase Intention of Consumers in Bangkok


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2557
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 24 กันยายน 2557
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
กนกวรรณ แสงรัตนชัยกุล
อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์
เพ็ญจิรา คันธวงศ์