ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อซ้ำเวชภัณฑ์ยาที่ผลิตภายในประเทศไทยของสถานพยาบาล ประเภทคลินิกและโรงพยาบาล
Factors Affecting Repurchase Intention of Pharmaceutical Products Manufactured In Thailand by Hospitals and Clinics


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2557
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 23 กันยายน 2557
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ไพศาล เกษมพิพัฒน์กุล
เพ็ญจิรา คันธวงศ์
อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์