ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้า FN FACTORY OUTLET
The Influence of Factors Affecting Repurchase Intention of Consumers of FN FACTORY OUTLET


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 15 กรกฎาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 25 กันยายน 2557
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 24 กันยายน 2557
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
วิไลวรรณ รัตนวิวัลย์
อาจารย์เพ็ญจุรี คันธวงศ์