อาจารย์อุษา ศรีไชยา


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สังกัดสาขา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ usa.sri@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เสร็จสิ้น