อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
The influence of Marketing Mix on Fitness Center Service Satisfaction of Kasem Bundit University Students


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 มิถุนายน 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 กุมภาพันธ์ 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อุษา ศรีไชยา