อาจารย์วิชัย สุธรรมธารีกุล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะนิติศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชานิติศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ vichai.sut@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
LL.M. - Washington College of Law, the American University, Washington D.C., U.S.A.
ความเชียวชาญ นิติศาสตร์ - กฎหมายธุรกิจ
นิติศาสตร์ - กฎหมายมหาชน
นิติศาสตร์ - กฎหมายระหว่างประเทศ
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 2 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
โครงการการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสลากกีฬา (Sport Lotto) เสร็จสิ้น
“โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางของการบริการทางการแพทย์ในลักษณะโรงพยาบาลกีฬา (Sport Hospital) ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จสิ้น