“โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางของการบริการทางการแพทย์ในลักษณะโรงพยาบาลกีฬา (Sport Hospital) ประจำปีงบประมาณ 2562


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 23 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 20 ตุลาคม 2562
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 20 ตุลาคม 2562
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน การกีฬาแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย นิติศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์วิชัย สุธรรมธารีกุล