ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม ของผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
The Influence of Factors Affecting Purchase Intention of Facial Skin Care Products through Instagram Application of Females in Bangkok


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 15 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 15 ตุลาคม 2558
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 15 พฤศจิกายน 2557
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ยุธิดา สิรไอยรา
อาจารย์ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ