อาจารย์ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สังกัดสาขา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่งบริหาร รักษาการผู้อำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
อีเมลติดต่อ chaisak.chi@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 9 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
FACTORS AFFECTING PERCEIVED SATISFACTION WITH FACEBOOK IN EDUCATION เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม ของผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น
The Effect of Digital Literacy on Learning in Higher Education เสร็จสิ้น
THE FACTORS INFLUENCING REPURCHASE INTENTION: A CASE STUDY OF THE HOTEL CHAIN A IN BANGKOK เสร็จสิ้น
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าออร์แกนิคร้านค้า A ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี เสร็จสิ้น
Factors Affecting Intention of Online Fashion Consumption of Gen Z during Covid-19 Pandemic เสร็จสิ้น
E-store Attribute Importance Dimensions, Shopping Enjoyment, and Purchase Intention: An Examination of Lazada Website เสร็จสิ้น
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อแผ่นฟิล์มถนอมอาหาร B ในเขตกรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้น
Factors Positively Predicting E-Learning Effectiveness by Using Facebook in Higher Education เสร็จสิ้น