ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อแผ่นฟิล์มถนอมอาหาร B ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors Affecting Purchase Intention of “B” Food Wrapping Film Customers in Bangkok


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 31 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 23 ธันวาคม 2557
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
กรวร สินธนานุกูล
เพ็ญจิรา คันธวงศ์
อาจารย์ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ