โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563-2564
โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563-2564


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 28 กุมภาพันธ์ 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ดร.วีระพัฒน์ กฤษธนาทิพย์