อาจารย์อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
สังกัดสาขา สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ adunyarat.cha
การศึกษา ปริญญาโท
ศศ.บ. - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การ: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งสินค้าอันตรายในเขตปลอดอากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เสร็จสิ้น