ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การ: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งสินค้าอันตรายในเขตปลอดอากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Factors Affecting Knowledge Management within the Organization: A Case Study of Dangerous Goods Transport Companies in the Free Zone at Suvarnabhumi Airport


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 7 ธันวาคม 2565
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 1 มกราคม. 2566
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 2 มกราคม. 2566
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์อดุลยรัตน์ แจ่มเล็ก