อาจารย์ประไพพรรณ สาลิตุล


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ
อีเมลติดต่อ prapaipan.sal@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
Realtime Trafic Control System Using Wavelet Neurals Signal for Wireless Communication Technology of Future High Speed Railways Performance in Thailand with Intelligent Transportation System เสร็จสิ้น