การพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่อการดูแลตนเองทางด้านการรับประทานอาหารโซเดียมสำหรับเด็กวัยเรียน


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กันยายน 2562
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กันยายน 2563
ระยะเวลาเสร็จสิ้น -
ความก้าวหน้า 95 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์ อาจารย์วราพร ช่างยา อาจราย์ ดร. ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร