อาจารย์ชนะธิป ธำรงวิทยภาคย์


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สังกัดสาขา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อีเมลติดต่อ chanatip.tum@kbu.ac.th
การศึกษา
-
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
All-Optical Decoder using Modified Add-Drop Filter เสร็จสิ้น