การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y
A Study of Tourist Behavior and Factors Affecting on Volunteer Tourism Motivation of Generation Y Tourists


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 10 พฤษภาคม 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 25 ธันวาคม 2564
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 18 ธันวาคม 2564
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย สังคมวิทยา
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ มีการนำเสนอ
บุคลากร
อาจารย์ศิรินภา รัชตโพธิ์