พฤติกรรมและความพึงพอใจคุณภาพบริการของผู้ใช้ท่าอากาศยานเมืองรองและแนวทางการจัดการในท่าอากาศยานเมืองรองเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวในประเทศไทยภายหลังโรคระบาดโควิด-19
Behavior and Service Quality Satisfaction of Secondary City Airport Users and Guidelines for Secondary City Airport Management to Support the Growth of Tourism in Thailand after Covid-19 Pandemic


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 28 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 28 มกราคม. 2565
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 28 มกราคม. 2565
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เศรษฐศาสตร์
เอกสารงานวิจัย
Abstract คลิกเพื่ออ่าน
Full Paper คลิกเพื่ออ่าน
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
จักรวรรดิ หล้าเพชร