อาจารย์จุลชาติ ตันเจริญ


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะบริหารธุรกิจ
สังกัดสาขา สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ตำแหน่งบริหาร -
อีเมลติดต่อ junrachart.tun@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาตรี
บธ.ม. - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชียวชาญ ไม่มีข้อมูล
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 1 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการของธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันด้วยแบบจำลองธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เสร็จสิ้น