อาจารย์ชนะภัย ตันอร่าม


ข้อมูลบุคลากร
สังกัดคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดสาขา สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมลติดต่อ chanapai.tan@kbu.ac.th
การศึกษา ปริญญาโท
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ความเชียวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - การสื่อสารเครือข่าย
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ข้อมูลงานวิจัย
จำนวนงานวิจัย 4 งานวิจัย
หัวข้องานวิจัย สถานะ
The Forecasting of Cryptocurrency Price by Correlation and Regression Analysis เสร็จสิ้น
Remote agriculture and automation control using Internet of Things (IoT) design and implementation เสร็จสิ้น
Information Technology in Human Resource Management for Small and Medium-sized Enterprises เสร็จสิ้น
Analytical and simulation results of micro-ring resonator system using two eyes imaging model เสร็จสิ้น