ปัญหาการเขียนพยัญชนะต้นตัวสะกดภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


ข้อมูลวิจัย
วันที่เริ่มงานวิจัย 1 กรกฎาคม 2558
ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ 30 กรกฎาคม 2559
ระยะเวลาเสร็จสิ้น 1 กรกฎาคม 2559
ความก้าวหน้า 100 %
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
แหล่งเงินทุน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาขาวิชาที่ทำวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัย
Abstract ไม่มีไฟล์แนบ
Full Paper ไม่มีไฟล์แนบ
การตีพิมพ์ & นำเสนอ
บทความ ไม่มีการตีพิมพ์
การนำเสนอ ไม่มีการนำเสนอ
บุคลากร
ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ และคณะ